Booking.com
עו"ד ינור ברטנטל ועו"ד עמיחי ויינברגר

כללים להגשת הצעה למכרז

גופים עסקיים המעניקים שירותים או המוכרים טובין מוצאים עצמם לא פעם מתמודדים במכרזים המפורסמים על ידי גופים ציבוריים כגון המדינה, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופי סמך, חברות ממשלתיות, תאגידים עירוניים וכיו'ב. לעיתים ההתקשרויות הנובעות מהמכרזים הללו היא לחם חוקם של אותם גופים עסקיים והכרחית להישרדות. אתר המומחה יצא לפגוש את צוות עוה"ד של משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות', מתמחה בתחום החברות, שוק ההון בישראל ובעולם, מיזוגים ורכישות, ליטיגציה, תובענות ייצוגיות, נדל"ן ותכנון ובנייה, הייטק וקניין רוחני, משפט ציבורי, דיני עבודה ובעל מומחיות מיוחדת בתחום דיני מכרזים. המשרד מלווה גופים ציבוריים רבים בעריכת מכרזים, לרבות מכרזים מרובי שלבים, מכרזים ממוכנים, וכן מעניק ייעוץ שוטף לוועדות המכרזים וייצוג גופים אלו בערכאות השונות.

 מאת: חני שניידר

על פי עוה"ד דוד רן־יה, מנהל מחלקת המכרזים במשרד, ההתמודדות במכרזים מצריכה מהמשתתפים השקעת משאבים רבים, הפעלת כוח אדם מיומן, השקעת כספים וחשיבה אסטרטגית בדבר אופן הגשת ההצעה, גובה ההצעה וכיו'. לדבריו של עוה"ד רן־יה: "הגשת הצעה למכרז כרוכה לעיתים בהשקעה לא מבוטלת ותוצאות מכרז ספציפי עלולות לקבוע את עתידו של גוף כזה או אחר. במובן הזה, ישנה חשיבות מכרעת שמשתתף במכרז יכיר את המונחים השונים הנוגעים לדיני המכרזים, את דיני המכרזים הרלוונטיים לרשות המפרסמת את המכרז – אלו מהווים חלק בלתי נפרד "מהמשחק המכרזי" ומעניקים יתרון משמעותי למשתתפים המכירים אותם.

ראיתי פרסום מכרז אך התנאים בו אינם מאפשרים לי לגשת אליו, מה ניתן לעשות?

ככלל, אומר עו"ד עמיחי ויינברגר, הפררוגטיבה של הרשות לקבוע תנאי סף במכרז או קריטריונים לבחירת הזוכה בו, עוגנו בחקיקה ובפסיקה. עם זאת, חשוב לומר שקביעת הרשות בנושאים אלו, אינה בהכרח סותמת את הגולל בכל הנוגע לשינוי תנאים אלו וישנה אפשרות לפנות לרשות עצמה או לבית המשפט המוסמך (במידה וקביעת הרשות אינה עולה בקנה אחד עם החקיקה והפסיקה הרלוונטית), בבקשה לשינוי תנאי הסף ו/או הקריטריונים שנקבעו.

אני מעוניין להגיש הצעה למכרז, מה עליי לעשות?

בראש ובראשונה אומר עו"ד ינור ברטנטל, מומלץ לעיין במסמכי המכרז קודם לביצוע כל פעולה אחרת זאת על מנת לבחון: (1) האם ההתקשרות מתאימה (מהותית, כלכלית וכיו') לגוף הניגש. (2) האם הגוף שרוצה לגשת למכרז עומד בתנאי הסף ויכול לעמוד בכלליו.ככל שהתשובה לשתי השאלות הללו היא חיובית, יש לרכוש את מסמכי המכרז (או לשלם את דמי ההשתתפות במכרז) ולהתחיל לפעול לקראת הגשת ההצעה בהתאם לכללים שנקבעו במסמכי המכרז.

האם ישנה אפשרות לבקש את שינוי תנאי המכרז לאחר פרסומו?

בדרך כלל ברוב המכרזים קיימת אפשרות להגשת "שאלות הבהרה" ביחס לתנאי המכרז. בנוסף, במכרזים רבים אף קיים הליך של מפגש מציעים/סיור קבלנים, הליכים אלו מעניקים אפשרות למשתתפים פוטנציאליים לנסות להבהיר או לשנות את תנאי המכרז אומר עו"ד דוד רן־יה.

על מה עליי להקפיד בעת הגשת הצעה?

רוב המכרזים בנויים משלושה חלקים עיקריים אומר עו"ד עמיחי ויינברגר: ההזמנה להציע הצעות, ההצעה וחוזה ההתקשרות. בהזמנה להציע הצעות מצויים למעשה "כללי המשחק" של המכרז, שם בדר"כ ניתן למצוא את תנאי הסף להשתתפות במכרז, את כללי המכרז, אופן הגשת ההצעות וכיו'. יש לעקוב בדווקנות אחר הוראות המכרז ובמידה שיש אי בהירות בנוגע אליהן יש להפנות שאילתה לעורך המכרז. יש להקפיד הקפדה יתרה על הגשת כתב ערבות במכרז בדיוק באופן המבוקש ללא כל סייג או תנאי ולצרף את כלל המסמכים המבוקשים במסגרת המכרז – אנו ממליצים כי לפני הגשת ההצעות יבחן את מסמכי המכרז גוף או משרד עו"ד המומחה במכרזים/

ישנם חלקים בהצעה שהם "סוד מסחרי" שלי ואיני מעוניין בחשיפתם, מה עלי לעשות?

עו"ד עמיחי ויינברגר אומר, המתח בין הרצון להרחיב את מעגל המציעים, המושפע מהרצון של משתתפים לשמור על הפערים העסקיים שיצרו, לבין זכות העיון במכרז – יצר בדיני המכרזים סייג לזכות העיון בדמות "סוד מסחרי". ברוב הדינים הנוגעים למכרזים לרבות בפסיקה, הוחרג "הסוד המסחרי" מזכות העיון, כך שמשתתפים יוכלו לגשת למכרזים ללא חשש כי מתחריהם יעשו שימוש לרעה בזכות העיון כפלטפורמה להתחרות בם באופן לא הוגן.

קיבלתי הודעה שהצעתי נדחתה, מה ניתן לעשות

בכל הנוגע לדיני המכרזים יש לפעול במהירות האפשרית לקבלת כלל המידע בנוגע להליך המכרזי, אומר עו"ד ינור ברטנטל. מרגע הודעת הזכייה, מתחיל הזוכה במכרז לבצע שורה של פעולות שונות העשויות להביא לטענת "שיהוי" כנגד משתתפים אשר יבקשו לבחון את ההליך המכרזי. לכל משתתף שלא זכה במכרז קיימת הזכות, לעיין/לצלם את מסמכי ההצעה הזוכה, פרוטוקולים של וועדת המכרזים ובחומר שצורף לפרוטוקולים אלו – הכל בכפוף לסייגים בנוגע לזכות העיון כפי שנקבעו בחקיקה ובפסיקה

האם הזכות לעיון במסמכי וועדת המכרזים וההצעה הזוכה עומדת לי גם אם פסלו את הצעת

כן, זכות העיון היא זכות העומדת לכל משתתף במכרז ללא קשר לבחינת הצעתו. בעניין זה יש לציין כי משתתף שהצעתו נפסלה עדיין יכול לבחון האם ההצעות שנבחרו כהצעות הזוכות אכן עומדות בכל תנאי המכרז וכי וועדת המכרזים ביצעה את תפקידה על פי דין אומר עו"ד דוד רן־י

דוד רן־יה, צלם -דני בראון

עו"ד דוד רן־יה, צלם -דני בראון

קיבלתי הודעה שהמכרז בוטל, האם לרשות נתונה הסמכות לעשות כן?

עו"ד דוד רן־יה: כן, ככלל לרשות קיימת הסמכות להורות על ביטול מכרז. הטעמים לביטול מכרז יכולים נהיות נעוצים לדוגמא בפגמים בהצעות שהוגשו או בפגמים במכרז/בהליך המכרזי וכיו', אולם גם לגבי הליך הביטול יש למשתתפים בו את הזכות לפקח ולראות כי אכן המכרז בוטל כדין ולא בשל גחמה או רצון לבחור בהצעה מסוימת במכרז. יצוין שהסמכות לביטול המכרז הולכת ומצטמצמת ככל ששלבי הליכי המכרז מתקדמים יו

זכיתי במכרז, מה עכשיו

יש לפעול על פי ההנחיות במסמכי המכרז, להמציא כל מסמך שנקבע במסמכי המכרז לעניין זה. יש לציין כי בשלב זה למשתתפים אחרים עומדת זכות העיון ביחס להצעתך וזאת ככל שלא ביקשת מהרשות למחוק חלקים בהצעתך מהטעם שהם מהווים "סוד מסחרי", אומר עו"ד עמיחי ויינברגר.

פרטים נוספים באתר האינטנרט של המשרד:

www.muni.co.il

 

About חני שניידר

‪Google+‬‏ web tools
%d בלוגרים אהבו את זה: